Postní doba

Kajícnost a postní doba

příprava na Velikonoce obnovou křtu a pokáním.

Největším křesťanským svátkem jsou Velikonoce. K jejich hlubšímu prožití slouží přípravná doba – doba postní. Podle přání koncilu má doba postní vyjadřovat dvojí ráz: křest a pokání. Čekatelé křtu (katechumeni) se v ní mají připravit na ini­ciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie) a věřící na obnovu svého křtu, když si jej připomenou a budou činit pokání.

Věřící vycházejí spolu s Kristem na poušť a připravují se na ponoření do Kristovy smrti a vzkříšení.

Postní doba plyne od Popeleční středy po čtyřicet dnů a končí na Zelený čtvrtek večer přede mší na památku Večeře Páně.  Čtyřicetidenní půst  na památku 40denního postu Páně (KKC 540) se prosadil v Římě v 5. století a jeho začátek se stanovil na 1. postní neděli. Jelikož neděle není postní den a bylo třeba zachovat plných 40 dnů, přidaly se před postní neděli 4 dny, a tak se dospělo ke středě, která od 10. století vzhledem ke zvyku udělování popelce na znamení pokání dostala název „Popeleční“. Od 6. století  se stala branou do postní doby.

Kajícnost, půst: nutnost a způsob.

Na Popeleční středu se po evangeliu a promluvě světí popel a poznamenává se jím čelo věřících se slovy „Prach jsi a v prach se navrátíš„(Gen 3,19), jež tresta­jící Bůh řekl Adamovi, nebo „Čiňte pokání a věř­te evangeliu“ (Mk 1,15). Původ tohoto obřadu je v praxi veřejného pokání v raném středověku, kdy kajícníci byli vyhnáni z kostela obřadem, připomínajícím vyhnání Adama a Evy z ráje. Slova o popelu – prachu byla pak zhmotněna v po­znamenání čel kajícníků popelem. Tento obřad, zasvěcující  ke konání pokání v postní době, se od 10. století vztáhl na všechen lid. Podle názvu je doba postní dobou postu, tj. všeobecné zdrženlivosti od masa a jídla zejména na Popeleční středu a Velký pátek. V tyto dny jsou křesťané vázáni zdrženlivostí od masa a újmy v jídle. Vhodná je přiměřená lačnost, která ovšem neohrožuje zdraví. Proto se nevztahuje na lidi těžce pracující a nemocné (např. cukrovkou) Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Půst újmy znamená, najíst se dosyta jen jednou za den. (Podle Kodexu kanonického práva 1249-1252)

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.

Kde jsme?

pozvánky

statistika