Rok svatého Josefa

RokJosefa

8. prosince 2020 vyhlásil papež František v církvi Rok svatého Josefa. Učinil tak vydáním apoštolského listu Patris corde u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto apoštolského listu, jak píše Svatý otec, je vzrůst lásky k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“

List Patris corde

K tomuto roku vyhlašuje papež plnomocné odpustky.

Co jsou odpustky, velmi srozumitelně a přehledně vysvětluje tento odkaz
Zde předkládáme jejich přehled.
Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.
a. Svatý Josef, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.
b. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, proto se bude moci dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.
c. Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.
d. 1. května slavíme svátek svatého Josefa dělníka, s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce. Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.
e. Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za pronásledovanou církev a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.

celý dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa

 

Kde jsme?

pozvánky

Statistika